คนไทยส่วนใหญ่จะนิยมนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยโบราณ โด ... Read more...